Privacy policy

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe Tricore BVBA, met maatschappelijke zetel te Kuringersteenweg 304/4, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0680.715.811 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).


De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer en uitvoering van de dienstverlening (contractuele noodzaak)
  • Identificatiegegevens, eveneens van werknemers van klanten ihkv supportbeheer
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming)
  • Identificatie- en contactgegevens
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

De persoonsgegevens worden ingezameld bij uzelf, uw werkgever en bij derden. Wij verzamelen of vervolledigen persoonsgegevens via externe bronnen zoals publieke websites (b.v. LinkedIn) en partners waarmee Wij samenwerken (b.v. een netwerkevent georganiseerd door een commerciële partner).

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Geschillenbeheer: zo lang als nodig voor het beheer van het geschil;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.


Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het verrichten van betalingen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische (sub)verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten


Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze gebouwen met de nodige waakzaamheid te gebruiken.


Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit);


Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Robin Wauters
privacy@tricore.be
+32 11 493 788

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.